EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Leerlingenzorg

 

Visie

Aansluitend op de algemene visie van het Aurum College is de visie op leerlingenzorg de volgende. Basis voor de integrale leerlingenzorg is kennis van de leerlingenpopulatie en hun onderwijsbehoeften. In het cyclisch systeem van de leerlingenzorg (handelingsplanning, in-, door- en uitstroom) worden de didactische en pedagogische opbrengsten van de leerlingen geëvalueerd en geanalyseerd op individueel-, school- en groepsniveau. De Commissie voor de begeleiding (CvB) is het orgaan in de school waar de voortgang bewaakt wordt van de leerlingenzorg en het daarbij horende cyclische onderwijsleerproces. Door handelingsgericht te werken, rekening te houden met verschillen, nauwgezet volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en op tijd bijsturen in goede samenwerking met ouders, leerlingen en ketenpartners bieden wij de leerlingen wat nodig is om te zorgen dat de leeropbrengsten zo optimaal mogelijk zijn.

 De leerlingenzorg kan onderverdeeld worden in het algemene, specifieke en specialistische zorgaanbod.

Het algemene zorgaanbod:

Het algemene zorgaanbod wordt gekenmerkt door een goed (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch onderwijsaanbod binnen een goed pedagogisch klimaat / goede leeromgeving en het streven naar een optimale interne leerlingenzorg.

 Het specifieke zorgaanbod:

Het specifieke zorgaanbod op het Aurum College bestaat uit de CvB (commissie voor de begeleiding) en de ondersteunende diensten.

 CvB

De CvB heeft een spilfunctie binnen de school met name op het gebied van de leerlingenzorg. De CvB zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de juiste zorg krijgt. Het is een overleg waar de dagelijkse leiding, het beleid, de interne en externe leerlingenzorg samenkomen. De CvB verbindt alle visies over de leerling om zo adequate handelingsadviezen te kunnen geven bij hulpvragen rondom een leerling.

 Het structurele CvB overleg wordt binnen het Aurum College verdeeld in:

  • CvB komt vier  tot vijf keer per jaar bij elkaar en bestaat uit: de directeur, afdelingsleider, de gedragswetenschapper en een GGD arts. In de CvB kan advies worden gevraagd aan een medewerker van BJZ, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Welzijn (Jeugd preventie medewerker).
  • IZO ( Intern Zorg Overleg) komt eens in de twee weken op een geplande dag en vast tijdstip bij elkaar en bestaat uit: de directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper en waar nodig iemand vanuit andere disciplines binnen of buiten de school.

Taken van de CvB zijn onder andere: Een voorstel doen voor een (eerste) handelingsplan, waarin de beginsituatie is bepaald en het ontwikkelingsperspectief is opgesteld; Het volgen van de (ortho)didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling; Het bespreken van de in-, door-, en uitstroom en daarmee zicht houden op de doorgaande ontwikkeling; Het afstemmen van de interventies die ingezet worden bij leerlingen; Inhoud geven aan de begeleiding van de leerkracht, de klas en de individuele leerling.

Wanneer er overleg is met externe partijen over een leerling dan zal er altijd aan de ouders en de leerling vooraf toestemming gevraagd worden.

 Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper is inhoudelijk verantwoordelijk voor het cyclisch proces van de zorgstructuur en houdt zich onder andere bezig met de in-, door- en uitstroom van leerlingen. Bijvoorbeeld: de aanname van nieuwe leerlingen, klassenindelingen, meedenken / adviseren met betrekking tot uitstroomperspectief, het volgen van de ontwikkeling van de leerling (de rode draad door de schoolloopbaan). Hierbij nemen de handelingsplannen / het ontwikkelingsperspectief en de evaluatie daarvan een belangrijke plaats in. De gedragswetenschapper kan indien gewenst (na toestemming van ouders en leerling) onderzoek doen naar de intelligentie en de persoonlijkheid van de leerling, handelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast verzorgt de gedragswetenschapper de aanvraag voor de herindicatie (cluster 4). Ook is het meedenken en adviseren bij het ontwikkelen van inhoudelijk beleid een taak van de gedragswetenschapper. Het resultaat dient te zijn dat er een op de (individuele) leerling afgestemde begeleiding is, zodat de leerling zich optimaal ontwikkelen kan en dat daarnaast de kwaliteit van de leerlingenzorg gewaarborgd blijft.

Openen Download:
Ondersteuningsplan